Các điểm giao dịch

Khi cần liên hệ đăng ký lắp đặt, khách hàng liên hệ tại  mạng lưới các điểm giao dịch VNPT Đồng Tháp như sau: