Thông tin hỗ trợ

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại 2014 áp dụng theo Thông tư 05/2011/TT-BTTTT, Thông tư 08/2013/TT-BTTTT và Quyết định 1064/2013/QĐ-VNPT-VT.

 
Các bài viết khác...